Крайно оценяване

Изследователският капацитет на Факултета ще бъде оценен от трима независими оценители след приключването на третата година на проекта. Техните коментари, заключения и препоръки ще бъдат взети предвид при обновяването на Изследователската стратегия на Химическия факултет, като се акцентира върху развитието на иновационната дейност.