Първоначална среща

Първата среща по проекта „Beyond Everest” се състоя на 14 – 15.11.2011 в Химически факултет на Софийски университет, Р. България.

В проведената среща на 14 – 15.11.2011 участваха:

Членове на Оперативния съвет:

проф. Тони Спасов
проф. Георги Вайсилов
проф. Николай Денков
доц. д-р Елена Василева
доц. д-р Росица Николова

Представители на партньорските организации:

проф. Н. Рьош – Технически университет Мюнхен, Изследователски център по катализ
проф. Джефри Пенфолд – Университетът Оксфорд, Химически факултет
проф. Боб Томас – Университетът Оксфорд, Химически факултет
д-р Калоян Койнов – Институтът Макс Планк за полимерни изследвания, гр. Майнц
д-р Алберто Кастелеро – Университет Торино, Център за върхови постижения „Наноструктурирани вътрешни и външни повърхности”

Представител на Европейската комисия:

д-р Салваторе Ла Роса – Европейски комисар, отговарящ за проекта

Представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски”:

проф. Иван Илчев – Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Представители от държавни институции на Р България:

д-р П. Попов – Министерство на образованието, младежта и науката
Е. Коматичев – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
П. Трайков – Столична община

Представители на индустрията от Р България:

д-р А. Наков – Биовет Пещера, Р. България
д-р В. Ставров – „Ей Ем Джи” Технологии, гр. Ботевград, Р. България

Ръководители на научни групи от Химически факултет, Софийски университет:

проф. Християн Василиев
проф. Елена Станоева
проф. Красимир Данов
проф. Мариана Митева
проф. Петър Кралчевски
проф. Соня Илиева
доц. д-р Мария Миланова
доц. д-р Стоян Гуцов

Други представители на Химически факултет, Софийски университет:

проф. Аля Таджиер
проф. Борислав Гълъбов
проф. Петър Кралчевски
доц. д-р Ивайла Панчева–Кадрева
доц. д-р Константин Балашев
доц. д-р Лъчезар Христов
доц. д-р Славка Чолакова

По време на първата среща се състояха дискусии относно изпълнението на планираните дейности през първата година от проекта. Партньорите на проекта от международните изследователски центрове представиха техните дейности и научни интереси и споделиха своя опит и ноу–хау в решението на някои от проектните дейности. Европейският комисар отговарящ за проекта, д-р Ла Роса, отбеляза възможностите, които проектът дава на Химически факултет, Софийски университет и коментира изпълнението на някои от задачите по проекта. Ръководителите на работни пакети представиха дейностите, които предстои да бъдат свършени през първата половина на проекта, след което бе проведена дискусия относно тяхното изпълнение.
Четирите приоритенти области от фунционални материали, развивани в Химически факултет бяха представени с кратки доклади, последвани от дискусии с представителите на партньорските организации.
Основните заключения, които бяха направени в резултат на всички дискусии по време на първата среща бяха обобщени в протокол, предоставен на всички партньори.