Управителен съвет

Управителният съвет взима решения на най-високо ниво по отношение на изследователската и иновативна стратегия на проекта. Съставът му може да се променя по време на изпълнението на проекта, в зависимост от извършваните дейности.

Настоящи членове на управителния съвет са:

Председател:
проф. Тони Спасов – Химически факултет, Софийски университет

Заместник – председател:
проф. Георги Вайсилов – Химически факултет, Софийски университет

проф. Н. Рьош – Технически университет, Мюнхен, Германия
проф. Дж. Пенфолд – Университет Оксфорд, Великобритания
проф. Б. Томас – Университет Оксфорд, Великобритания
д-р К. Койнов –Макс-Планк институт за полимерни изследвания, Германия
проф. А. Кастелеро – Университет Торино, Италия
проф. Николай Денков – Химически факултет, Софийски университет
проф. Румен Цеков – Химически факултет, Софийски университет
доц. д-р Росица Николова – Химически факултет, Софийски университет
доц. д-р Елена Василева – Химически факултет, Софийски университет
П. Попов – Министерство на образованието, младежта и науката, Р. България
Е. Коматичев – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Р. България
П. Трайков – Софийска община, Р. България
д-р А. Наков – Биовет Пещера, Р. България
д-р В. Ставров – „Ей Ем Джи” Технологии, гр. Ботевград, Р. България