Семинари

„Actavis Operations“, 12.02.2012

Първата лекция от семинара с участие на индустрията се проведе на 12.01.2012 г., в 10:30 ч., в Заседателната зала на Химически факултет, СУ”Св. Кл. Охридски”. Текстът на обявата може да бъде изтеглен тук.

Г-н Иван Урумов, изпълнителен директор на „Actavis Operations“, представи пред учени, преподаватели и студенти на Химически факултет компанията и дейностите, които тя развива в момента, като очерта плановете за близко бъдеще в развитието на нови продукти, търсене на нови пазари и усъвършенстване квалификацията на служителите на компанията.

Г-жа Маргрет Бързачка, директор „Човешки ресурси“ на „Actavis Operations“, представи стажантската програма на компанията и възможностите, които тя дава за студентите на Химически факултет, СУ“Св. Кл. Охридски“.

Mrs. M. Barzachka, Mr. Urumov

 

24.07.2014

Семинар „Научно-приложни изследвания, иновации, комерсиализация  на научни резултати”

Семинар „Научно-приложни изследвания, иновации, комерсиализация на научни резултати” бе организиран по проект BeyondEverest на Факултета по химия и фармация, СУ, финансиран по 7-ма Рамкова порграма. Семинарът се проведе в хотел Radisson Blu на 24 юли 2014 г. Програмата на Семинара може да бъде намерена тук. Лектори на Семинара бяха г-жа Саша Безуханова, основател на гражданската платформа за дебат и общо действие – MoveBG, г-жа Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк„, проф. Пламен Атанасов, University of New Mexico, USA, Ппоф. Симеон Стоянов, Unilever R&D и Wageningen University, NL and University College London, UK, проф. Николай Денков, Ръководител на Катедра по инженерна химия, Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“ и други.

Лекторите споделиха своя личен опит и своите виждания относно по-широкото навлизане на иновациите в изследвателските институции, както и на трансфера на генерираното от науката познание в практически решения свързани с конкретни приложения. Семинарът имаше за цел да очертае пътища и подходи за окуражаване на иновациите и иновативното мислене в българските научни институции и по-слециално във Факултета по химия и фармация, като основен бенефициент на FP7 финансирания проект „BeyondEverest“.