Проект “Beyond Everest”

FP7-REGPOT-2011-1

Координация и организационна част

„Развитие на научния потенциал на Химическия факултет на Софийския университет в областта на съвременните функционални материали за постигане на световно ниво на изследователската дейноист”

Проектът „Beyond Everest” има за цел да концентрира изследователския потенциал на Химическия факултет на Софийския университет за провеждането на изследвания на световно ниво в областта на съвременните функционални материали. Факултетът е водещ национален изследователски център в тази област и наскоро бе признат за образователен център от най-високо ниво, според националната ранг листа на университетите в България за всички научни направления. Химическият факултет е спечелил своето признание в регионален и европейски мащаб заради своя принос в дизайна, синтеза и характеризирането на материали с определени химични, каталитични, биологични и оптични свойства. Високото ниво на изследователския потенциал на Факултета наскоро бе високо оценено от 5 независими европейски експерти-оценители в рамките на проект FP7  “EVEREST”. Оценителите изтъкнаха областта на съвременните функционални материали, като област с най-голям потенциал във факултета за развитие на национално ниво. Затова, настоящият проект цели да изяви силните страни на Факултета и да изгради уникален Изследователски и образователен център по функционални материали. Тази цел ще бъде постигната чрез близко сътрудничество с 5 водещи европейски изследователски центрове, в качеството им на партньорски организации – това са: Техническия университет в Мюнхен, Германия, Университета Оксфорд, Великобритания, Университета в Милано, Италия, Макс Планк института за полимерни изследвания, Германия и Висшето училище по физика и индустриална химия в Париж, Франция. Проектът включва и разширяване на изследователската инфраструктура на Факултета, обмяна на ноу-хау и опит с партньорските организации, както и привличане и назначаване на водещи изследователи от чужбина. С цялостната изследователска дейност по проекта, Факултетът ще се превърне в научно и образователно  средище от световна величина и признание и ще  повиши своето присъствие в обществото и индустрията.